Hogescholen ook voor BDB naar Bureau Lente

Iemand die docent wil worden op een hbo hoeft geen specifieke onderwijsbevoegdheid te hebben om hier aan de slag te gaan. Wél moet die persoon dan bereid zijn om de zogeheten Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) te behalen.

Deze BDB is als protocol vastgesteld door de Vereniging Hogescholen en omvat specifieke bekwaamheidseisen voor docenten in het hbo. Omdat dit protocol door alle hogescholen gezamenlijk is opgesteld, wordt een opleiding en certificering BDB ook op andere hogescholen erkend.

Vaak volgen beginnende docenten hiervoor een opleiding of training in de eerste jaren van hun contract, gefaciliteerd door de betreffende hogeschool. Op elke hogeschool wordt dit weer anders ingevuld en Bureau Lente wordt steeds vaker gevraagd om naast de BKE ook de BDB te verzorgen.

Vakmanschap
BDB en BKE (Basis Kwalificatie Examinering) kunnen los van elkaar gezien worden maar vaak is BKE ook geïntegreerd in de BDB. Nieuwe mensen moeten zowel BDB als BKE doen. De lengte van zo’n traject is naar onze mening sterk afhankelijk van de specifieke leerdoelen van ieder individu.

Onze insteek is altijd: waar sta je nu als docent en waarop wil of moet je je dan nog verder ontwikkelen? En hoe ga je dat dan aantonen?

Door uit te gaan van de persoonlijke leerbehoeftes kunnen we gericht meerwaarde bieden op datgene dat ze al doen en kunnen.

Van de BDB en de BKE staan de leeruitkomsten vast, maar hoe je daar wilt komen dat is aan de school. Wij bespreken die wensen met de school en komen met een passend plan van aanpak. Wij willen zo dicht mogelijk op de dagelijkse praktijk van de docenten zitten om zo direct aan te sluiten bij hun eigen kennis, kunde, leerdoelen en ontwikkelvragen. Onlangs hebben we bij een hogeschool in een traject van een half jaar en twaalf bijeenkomsten een groep begeleid naar een certificering voor zowel BDB als BKE.

Meer weten over onze BDB en BKE-aanpak in het hbo? Neem contact op met mbulle@bureau-lente.nl

Bureau Lente coacht examencommissies on-the-job

De laatste jaren heeft Bureau Lente heel wat examencommissies en leden van examencommissies getraind, gecertificeerd en ondersteund bij het opzetten en implementeren van richtlijnen en processen. Aan dit aanbod voegen we nu ook on-the-job coaching toe om de professionalisering van examencommissies op een nog hoger plan te brengen.

De professionalisering van de examencommissie die Bureau Lente nu aanbiedt, bestaat uit twee onderdelen:

  • Coaching van de voorzitter en secretaris;
  • On-the-job professionaliseren van de gehele examencommissie.

Het doel van deze trajecten is om de leden van de examencommissie meer structuur en handvatten te bieden om planmatig, efficiënt en ‘in-control’ de werkzaamheden van de examencommissie te kunnen uitvoeren.

Coaching van de voorzitter en secretaris
De voorzitter en secretaris worden gecoacht in hun werkzaamheden, vanuit het principe van afnemende sturing. Dat betekent dat we bij de start bepalen wat de leerdoelen zijn van de voorzitter en secretaris. Deze leerdoelen vormen het startpunt van de coaching, waarbij we ernaar streven dat uiteindelijk de voorzitter en secretaris samen zicht en vat hebben op de taken en verantwoordelijkheden van de (leden van de) examencommissie.

Dit betekent onder meer dat de vergaderingen voorafgaand aan bijeenkomsten van de examencommissie gedegen worden voorbereid door de voorzitter en secretaris, samen met de coach. De agenda wordt in eerste instantie ingevuld op basis van de jaarplanning/jaarplan en er wordt bekeken welke casussen er wel/niet dienen te worden behandeld. We bepalen ook wat de opbrengst van elke vergadering moet zijn, en met welke gremia voorafgaand overleg wenselijk is. De vergadering wordt vervolgens nabesproken en er wordt gereflecteerd door de voorzitter en secretaris op de voorbereiding en uitvoering. Daarbij wordt meteen vooruitgekeken naar de volgende vergadering. Doordat voorzitter en secretaris samen optrekken in het coaching-traject ontstaat er een duidelijke samenwerking en afstemming van de taakverdeling. Dit maakt dat er naast inhoudelijke verdieping ook een efficiëntieslag kan worden gemaakt.

On-the-job professionaliseren van de examencommissie
Gedurende de bijeenkomsten wordt de gehele examencommissie waar nodig on-the-job bijgeschoold. De basis is steeds de vergaderagenda van de examencommissie, voorbereid door de secretaris en voorzitter. De vergadering start gedurende het on-the-job traject steeds met één uur scholing op een onderwerp dat op dat moment speelt.

Gedurende dit traject krijgt de gehele examencommissie beter zicht op haar taken en verantwoordelijkheden en door het werken met een vaste agenda komt de examencommissie ook steeds meer ‘in control’. De examencommissie is ook op een ander niveau met elkaar in gesprek omdat ze steeds meer dezelfde taal spreken en steeds meer begrijpen wat de WHW voor hen betekent.

Na dit uur start dan de vergadering; de voorzitter is hierbij leidend. Indien nodig kan de coach van Bureau Lente bijsturen of gerichte vragen stellen. Na afloop van de vergadering bespreken de voorzitter en secretaris samen met de coach de vergadering na.

Door deze hands-on werkwijze worden alle betrokkenen geprofessionaliseerd en ontstaat er eenheid binnen de examencommissie. Tevens zorgt dit ervoor dat er een slag kan worden gemaakt met het onderling verdelen van taken, zodat er efficiënt en planmatig kan worden gewerkt en dat iedereen zijn expertise in kan zetten en er samenhang en wederzijds vertrouwen ontstaat.

Het is toch écht lente!

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid…’
Zo opende Herman Gorter in 1889 zijn epos ‘Mei’.
En dit weekend begon opnieuw de lente.
Nieuwe geluiden dus, maar wel op het overheersende ritme van corona.

Terwijl in het onderwijs de inzet om lessen door te laten gaan en examens en toetsen corona-proof af te nemen, onverminderd hoog is, gaan de seizoenen haast naadloos in elkaar over.   

Dit weekend is het – bijna ongemerkt – toch weer lente geworden. Ongemerkt, want als je elkaar alleen maar ziet en spreekt via een beeldscherm – collega’s zowel als studenten – dan mis je de subtiele aanwijzingen. Zoals in kleding, in kleur en in humeur. En hoewel de examens er overal weer aankomen, is de sfeer dit jaar nog steeds niet voor iedereen ‘des lentes’.

Toch is wat ons betreft het startschot weer gegeven. Je bent Bureau Lente of je bent het niet!
Ramen open, deuren open, en geheel volgens de principes van de Grote Voorjaarsschoonmaak staan we klaar om overal eens goed de bezem door te halen, af te stoffen en te poetsen tot alles weer glimt.

Om te beginnen bij onszelf. En dat heeft al tot mooie resultaten geleid, al zeggen we het zelf. We bruisen van het enthousiasme en de nieuwe energie. We hebben onszelf versterkt met een geweldige nieuwe adviseur, Inge de Jager, die haar eerste trainingen al heeft gegeven. En met de komst van Inge konden we ook wat vernieuwingen en uitbreidingen in ons dienstenpakket doorvoeren. We zullen er binnenkort wat uitvoeriger op ingaan, maar een tipje van de sluier kunnen we nu al wel oplichten.

Bureau Lente is dit jaar gestart met:

  • ‘coaching-on-the-job’ voor examencommissies;
  • ‘coaching-on-the-job’ voor assessoren;
  • BDB (Basis Didactische Bekwaamheid) in het hbo;
  • Onderwijsontwikkeling en bijdragen aan kwaliteit van toetsing in het mbo en hbo;
  • Certificering Assessor en BKE  in het hbo.

Details volgen nog, maar mocht u nu al meer willen weten, neem even contact met ons op!

We herhalen het dus nog maar een keer: het is echt lente!
Tijd voor vernieuwing en nieuwe geluiden. Tijd voor Bureau Lente!

Terug naar school! (2)

Ik maakte inderdaad een huppeltje toen ik uit mijn auto stapte…

Afgelopen week dus weer voor het eerst een training gegeven. In een klaslokaal dat Coronaproof was ingericht. Het was mooi om te merken dat iedereen daar al zijn weg in had gevonden. Er kon best overlegd worden in tweetallen, op anderhalve meter. Met twaalf deelnemers is dan wel de hele ruimte gevuld natuurlijk.

Een leuke groep, met een groot deel van de deelnemers nieuw in het onderwijs. Sommigen waren zelfs net een week eerder gestart met lesgeven. Op zo’n moment, met zoveel nieuwe mensen, merk je dat het onderwerp examinering voor niet-doorgewinterde docenten een ingewikkeld onderwerp is. De meeste groepen die wij trainen bestaan bijna altijd uit docenten die minimaal zijdelings te maken hebben gehad met examinering. Maar hier was álles nieuw; lesgeven, studenten begeleiden, en dan ook nog eens examinering!

Maar met al deze nieuwigheid bleek de groep ook uiterst leergierig en enthousiast. En dat slaat natuurlijk vanzelf ook over op de trainer. Ik kreeg er heel veel energie van en heb alweer zin in de volgende bijeenkomst met deze groep!

Natuurlijk vraagt het wel een behoorlijke aanpassing van het programma om ervoor te zorgen dat ze voldoende leren zonder ze te overvoeren. Maar ook dat is een leuke uitdaging. Zoals collega Jeanne al zei: een leven lang leren!

Terug naar school!

U kent ze wel. Die prachtige beelden van die koeien die in het voorjaar voor het eerst weer de wei in mogen. Huppelend, springend, bokkend, rennend en kwispelend!

Ik weet geloof ik nu wat ze voelen! Want vanaf volgende week mag ik ook weer ‘de wei in’ en het kriebelt aan alle kanten.

Het afgelopen voorjaar en deze zomer gaven we vanuit Bureau Lente alleen maar online trainingen.

Het was – gegeven de omstandigheden – natuurlijk gewoon niet anders. En het went ook. Sterker nog: je wordt er steeds bedrevener in om via Zoom en Teams toch goede en effectieve maatwerktrainingen te geven. De kwaliteit van goede online trainingen benaderen die van de ‘real thing’.

Maar de ‘real thing’ blijft toch ‘the real thing’. De dynamiek van coöperatief leren komt nu eenmaal beter tot zijn recht als je elkaar echt in de ogen kan kijken.

Dus nu we binnenkort weer gewoon naar een school kunnen reizen om daar Coronaproof training te geven … maakt ons trainershart een sprongetje.

Wat zeg ik? Een huppeltje, een bokje, een stuitertje!

Heerlijk!
En ik ben benieuwd hoe een Coronaproof lokaal eruit ziet.
Ik kan niet wachten om weer in de auto te stappen.  
En als ik eruit stap… let op ’t huppeltje…