Assessoren – Verbreden, verdiepen of opfrissen

Doelgroep 

Deelnemers die de basistraining Assessoren al hebben afgerond en/of aantoonbaar ervaren zijn in het afnemen van examens. 

Doel 

Verbreden, verdiepen en/of opfrissen. 

Mogelijke onderwerpen  

Een aantal mogelijkheden voor verdiepen, verbreden en opfrissen: 

Verbreden – formatief handelen in het examenproces 
Neem de situatie dat een team assessoren getraind is in het beoordelen van een praktijkassessment, maar nu moet gaan werken met examens waarbij de student een portfolio opbouwt en gedurende de opleiding feedback krijgt op tussentijdse producten. Zo’n team assessoren weet wel hoe het eindproducten in het portfolio moet beoordelen, maar zit met de vraag hoe om te gaan met de tussentijdse producten. Waarschijnlijk wil je dan formatief handelen maar hoe doe je dat? Welke feedback geef je? Hoe kom je tot een goed effectief onderwijsproces met een correcte afsluiting? Kortom hoe ga je om met formatief handelen en summatief beoordelen van het portfolio? Dan kan een specifieke training, op maat gemaakt, de gewenste verbreding bieden. 

Opfrissen – check & act assessor 
Of neem de situatie dat een team assessoren goed functioneert, maar behoefte heeft aan het aanscherpen van kennis rondom actuele ontwikkelingen in het mbo om hierover met elkaar in gesprek te blijven. Dan is een training gericht op de Check and Act fase van de PDCA gewenst. Hierbij kijken de assessoren terug en bepalen waar ze zichzelf nog kunnen verbeteren. Daarnaast worden de laatste actuele kaders van de Onderwijsinspectie en de eigen school en opleiding opgefrist.    

Verdiepen – vergroten interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
Soms ervaart een team assessoren dat niet alle assessoren allemaal op dezelfde manier beoordelen. Er is dan onduidelijkheid rondom bijvoorbeeld het proces, beoordelingscriteria en taken. Dan is kalibreren onder begeleiding en het eventueel aanhalen van de kaders nodig om met elkaar te werken aan eenduidige en betrouwbare beoordeling. Bijvoorbeeld via de training ‘Vergroten interbeoordelaarsbetrouwbaarheid’. 

Maatwerk 
In overleg zijn andere thema’s/onderwerpen ook mogelijk binnen de verbredings-, verdiepings- en opfristrainingen. 
 
Certificering 
Bewijs van deelname: wanneer je alle bijeenkomsten aanwezig bent geweest, ontvang je een bewijs van deelname.