Symposium Valideren #LLO

Op 22 november  waren Jeanne en ik bij het ‘Symposium Valideren #LLO’ over hoe je leer- en werkervaring moet waarderen. Een zeer leerzame dag over verschillende manieren van valideren en de laatste ontwikkelingen rondom het verzilveren van leer- en werkervaring. Want LLO is hot!

Om het makkelijker te maken tijdens je werkende leven te blijven leren, krijgen reguliere mbo’s, hbo’s en universiteiten nu meer mogelijkheden ook (delen) van opleidingen en trainingen aan te bieden. Zo kunnen zowel publieke als private opleiders in de groeiende vraag naar om- en bijscholing voorzien. Er kan al veel en sommige mbo-scholen zijn hierin al actief. Hiervoor is door de samenwerkende ministeries een Onderwijsagenda met zeven maatregelen opgesteld.

Mijn dag startte bij de workshop van het Dulon College: ROC A12: Valideren in de praktijk.
ROC A12 maatschappelijke zorg geeft met het startportfolio een impuls aan het niet onnodig en flexibel studeren van LLO’ers en liet deelnemers in deze workshop ervaren hoe dat in de praktijk uitwerkt.  

Vervolgens vertelde Jos Sanders, aan de HAN lector Leren tijdens de Beroepsloopbaan over zijn onderzoek naar de vraag hoe we een leven lang ontwikkelen voor iedereen iets vanzelfsprekends maken. Hoe kunnen het bestrijden van leervrees en de transitie naar een skills-based arbeidsmarkt daaraan bijdragen, en wat betekent dit voor scholen?

Ook interessant waren de inzichten over ‘Dialogisch Valideren’.  Dialogisch valideren kan het beste worden omschreven als het leerwegonafhankelijk beoordelen van persoonlijke leerervaringen en het adviseren over verder leren in een passende vorm, met gewenste inhoud en gericht op de persoonlijke leerbehoefte.
Dialogisch valideren is een van de dragende pijlers onder de innovatieve aanpak voor het MBO van de toekomst: MBOin2030. Op de website vind je ook een mooie praatplaat die over valideren gaat binnen het thema #LLO.

Conclusie
Een heel nuttig congres. Immers, nog steeds blijven de kwaliteitseisen rondom toetsing en examinering behouden als het gaat om validiteit, betrouwbaarheid en transparantie. De waardering van het leren, competenties, vaardigheden en kennis wordt innovatief gevalideerd. Het doet recht aan flexibel studeren, niet onnodig studeren en draagt bij aan LLO.

En zo heeft deze dag ook weer bijgedragen aan mijn eigen Leven Lang Ontwikkelen.

En voor wie het niet gelooft: m’n button bewijst het! 😉

‘Examencommissies hbo meer bezig met ChatGPT dan mbo’

Examencommissies in mbo en hbo gaan geleidelijk meer op elkaar lijken, zo blijkt uit ‘De Staat van de Examencommissie 2023’. Onder die naam heeft Bureau Lente 33 examencommissies uit hbo en mbo gevraagd naar hun manier van werken, samenstelling, werkdruk, taken en uitdagingen. Dit onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek uit 2021.

ChatGPT
Wellicht de meest opvallende uitkomst betreft de omgang met ChatGPT. Maar liefst 85% van de ondervraagde examencommissies in het mbo geeft aan geen officieel beleid te hebben. Bij het hbo heeft de meerderheid wel een beleid en 23% van de scholen staat het gebruik van ChatGPT toe of moedigt het zelfs aan. “De reden dat het hbo meer beleid heeft ten aanzien van ChatGPT dan het mbo, heeft wellicht te maken met het feit dat het hbo meer schriftelijke werkstukken kent. Maar dat 85% van de examencommissies aangeeft nog helemaal geen beleid zegt te hebben, verbaast ons wel”, zegt Monique Bulle van Bureau Lente.

Stand van zaken ‘Anders Verantwoorden’ in mbo
Een andere opvallende uitkomst betreft de omgang met ‘Anders Verantwoorden’ in het mbo. Met betrekking tot dit Anders Verantwoorden geeft 15% van de examencommissies in het mbo aan deze manier van beoordelen al te hebben ingevoerd. Nog eens 50% is op dit moment aan het inventariseren. 25% is er niet mee bezig en nog eens 10% ziet het als ongeschikt of irrelevant voor de eigen situatie. “De invoering van de mogelijkheid tot anders verantwoorden is relatief recent en we zien zelf ook dat veel scholen ernaar kijken of mee bezig zijn. Deze uitkomsten bevestigen dit”, zegt Jeanne Hup van Bureau Lente.

Samenstelling
In totaal hebben 33 examencommissies aan de inventarisatie deelgenomen,13 uit het hbo en 20 uit het mbo. De gemiddelde examencommissie in het hbo telt 5,4 leden terwijl dit in het mbo op 9,3 ligt. Voor beide sectoren geldt dat de verdeling man/vrouw hetzelfde is: 58% vrouw en 42% man, hetgeen een lichte toename van het percentage vrouwen betekent ten opzichte van twee jaar eerder. De gemiddelde leeftijd is eveneens identiek in mbo en hbo: 49 jaar. Iets hoger dan bij de vorige peiling.

Binnen het hbo is 78% van de examencommissie ook docent, in het mbo is dat 52%. Vrijwel elke examencommissie kent 1 of meer externe leden en in totaal is 20% van alle examencommissieleden extern lid.

Werklast
Ofschoon de gemiddelde maandelijkse vergadertijd van 7,76 uur in het mbo duidelijk hoger is dan de 5,46 uur van het hbo, is dit – omgerekend per student – juist omgekeerd, met voor elke 100 studenten 0,56 uur vergadertijd in het hbo en 0,28 uur in het mbo.

Wanneer het aantal leden van de examencommissie wordt afgezet tegen het aantal studenten, zien we in het hbo 0,55 commissieleden per 100 studenten, tegenover 0,34 voor het mbo. In termen van het aantal FTE’s per 1000 studenten zijn de beiden groepen nagenoeg gelijk, met 0,64 FTE per 1000 studenten.

Door het grote verschil in het gemiddelde aantal opleidingen per instelling – in het hbo 2 en in het mbo 29 – valt het aantal commissieleden per opleiding wel weer hoger uit voor het hbo, nl 1,5 lid per opleiding tegen slechts 0,32 in het mbo.  

Bij het hbo gaat het om gemiddeld 973 studenten, verdeeld over 2 opleidingen met jaarlijks 233 diplomabesluiten, terwijl deze cijfers in het mbo uitkomen op 2744 studenten, 29 opleidingen en jaarlijks 728 diplomabesluiten.

Tijd te kort
Opvallend is dat de overgrote meerderheid van alle examencommissies aangeeft taken te hebben die zij door tijdgebrek niet kunnen doen. In het hbo is er zelfs geen enkele commissie die voldoende tijd zegt te hebben. “In het algemeen is het helder dat examencommissies ervaren dat zij onvoldoende tijd te hebben om alles zo uit te voeren zoals ze dat eigenlijk zouden willen”, aldus Jeanne Hup.

De examencommissies is ook gevraagd de vier taken te selecteren waar ze het merendeel van hun tijd aan besteden. De top twee was in alle examencommissies: ‘kwaliteitsborging afname en beoordeling’ en het ‘behandelen van verzoeken, uitzonderingen en vrijstellingen’. Daarnaast werd in het hbo het behandelen van klachten en bezwaren door 40% van de commissies genoemd.

‘Ofschoon de steekproefgrootte te beperkt is om verstrekkende conclusies aan te verbinden, denken we dat deze momentopname opnieuw een behoorlijk beeld geeft van de verschillen en overeenkomsten tussen examencommissies in het mbo en hbo en de uitdagingen waar zij voor staan. Trends zijn natuurlijk nog niet goed zichtbaar, maar in de groeiende acceptatie van ChatGPT en het Anders Verantwoorden, zien we toch wel dat het werk van examencommissies voortdurend blijft veranderen’, zegt Monique Bulle. Voor meer informatie zie onze infographic.

Disclaimer: met een steekproefgrootte van 33 zijn de resultaten slechts indicatief en niet representatief voor alle examencommissies in hbo en mbo.

BKE nu ook in Open Inschrijving! 

Goed nieuws voor mensen die een BKE willen doen, maar niet kunnen aansluiten bij een interne groepstraining. Bureau Lente biedt nu ook BKE in Open Inschrijving!  

Een heel belangrijk onderdeel van al onze trainingen is de onderlinge interactie tussen de deelnemers. Het leren van en met elkaar, in leerteams, en het geven en ontvangen van elkaars feedback verhoogt immers de duurzaamheid van het geleerde.  

Daarnaast willen we ook graag maatwerk bieden en mensen zoveel mogelijk laten werken met concrete situaties, materialen en voorbeelden uit de eigen praktijk. Hierdoor kwamen we voor BKE-trainingen vaak automatisch uit op ‘in-school’ trainingen, met teams van dezelfde instelling.  

Maar het is natuurlijk lang niet altijd zo dat er meteen een groep compleet is om te trainen. Soms gaat het maar om een of twee personen. Daar hebben we nu een oplossing voor gevonden: Open Inschrijving.  

Het aantal keer dat we aanvragen van individuele deelnemers krijgen is nu zo regelmatig dat we groepen van 4-6 personen kunnen maken om met elkaar een BKE-training te doen. We kunnen dan nog steeds een bepaalde mate van individueel maatwerk garanderen, terwijl we tegelijkertijd de onderlinge interactie volop blijven benutten. De kwaliteit en de certificering is gegarandeerd en in plaats van portfolio’s werken we met ontwikkelde toetsen en worden de gemaakte keuzes in een criterium gericht interview onderbouwd.  

Nu al, net na de vakantie, hebben zich spontaan zes mensen gemeld, van verschillende scholen, die een BKE moeten halen. De eerste groep is dus bijna gevormd.  

We beginnen met onze BKE-training Open Inschrijving!  

Dus ben je iemand of ken je iemand die zo’n training wil volgen, neem contact met ons op, en wij zorgen dat het goed komt!  

Certificering BKE gaat onbeperkt mee!  

Het misverstand 
Het is een hardnekkig misverstand, bijna een mythe, dat een BKE-certificaat een beperkte houdbaarheid zou hebben. En dat je na een bepaalde tijd de BKE-training en -certificering weer opnieuw zou moeten doorlopen, om je certificering te behouden.  

De realiteit 
Niets is minder waar. Onze BKE-certificering wordt niet licht verstrekt. En mensen die onze BKE-training en -beoordeling succesvol hebben doorlopen, hebben bewezen bepaalde kennis en vaardigheden te hebben, die je niet zomaar meer kwijtraakt. Zeker niet als je dagelijks in het onderwijs werkzaam bent.  

BKE-Direct 
In de visie van Bureau Lente kan training en certificering alleen maar tot een duurzaam resultaat leiden als de deelnemers ook daadwerkelijk aan de slag gaan met het vergroten van hun vaardigheid. Om te voldoen aan de kwaliteitseisen ten aanzien van de toetsbekwaamheid BKE, moeten de deelnemers in staat zijn om de toetscyclus te doorlopen en deze te interpreteren als een continu proces (PDCA). 

Bij BKE-Direct werken we in leerteams. Hierbij werken de docenten aan hun eigen toetsen en worden zij al gedurende deze werkzaamheden beoordeeld en gecertificeerd. Zo worden de docenten aantoonbaar BKE-toetsbekwaam op de BKE-kwaliteitseisen, terwijl ze tegelijkertijd een toets ontwikkelen die inzetbaar is in hun eigen professionele praktijk. 

Training en certificering geïntegreerd
De training bestaat uit bijeenkomsten waarin de deelnemers werken aan hun toets en de toetscyclus doorlopen. Tijdens deze dagen begeleidt de trainer van Bureau Lente de leerteams, beantwoordt vragen, voert discussie, traint plenair onderdelen van de toetscyclus en bewaakt de voortgang van de leerteams/deelnemers. Daarnaast beoordeelt de trainer de deelnemers op de kwaliteitseisen BKE. Tijdens de bijeenkomsten is de trainer dus niet alleen aan het trainen, maar ook aan het beoordelen. 

Om de opgedane kennis uit de training nog steviger te verduurzamen, wordt BKE-Direct afgesloten met een kennisdeling waarin de docenten thema’s rondom de toetscyclus en hun eigen toets met elkaar en met andere belanghebbenden delen. 

Gecertificeerd is (en blijft) gecertificeerd! 

De duurzaamheid van de certificering zit ‘ingebakken’ in de training. De training opnieuw doen heeft dus niet zoveel zin. Maar, verbreden, verdiepen en opfrissen natuurlijk wél! 

Wél verbreden, verdiepen en opfrissen 
We zien steeds vaker dat in aanvulling op een eenmaal afgelegde BKE, ook behoefte is aan het verdiepen, verbreden of opfrissen van kennis op specifieke onderdelen. Daarom hebben we belangrijke onderwerpen uit de BKE-training ook modulair en als maatwerk beschikbaar om de professionaliteit van docenten(teams) nog verder te verhogen en te verduurzamen.   

Denk hierbij aan modules als:  

 • Van formatief evalueren naar summatief toetsen   
 • Het ontwikkelen van (single point) rubrics 
 • Formuleren van leeruitkomsten  
 • Afnemen en beoordelen van toetsing (product, observatie en/of assessmentgesprekken)  

Gewenste modules worden op maat gemaakt, passend bij de professionaliseringsvraag van de opleiding en deelnemers. Wanneer wenselijk kunnen de modules ook afgesloten worden met een afzonderlijke certificering. 

Maar uw bestaande BKE-certificering blijft gewoon van kracht!  

Een rugzak vól nieuwe trainingen (en méér) voor het hbo

Verbreden, verdiepen en opfrissen  

Het is september en iedereen staat weer in de startblokken voor een nieuw schooljaar. Geen beter moment, dachten wij bij Bureau Lente, om ook ons eigen aanbod aan trainingen, leergangen, workshops en adviesdiensten voor het hbo eens tegen het licht te houden om nog beter aan te sluiten op de razendsnelle ontwikkelingen binnen het hbo.

Wat is er dan nieuw?

Duurzame toets- en onderwijsprofessionalisering dankzij modules 

De afgelopen jaren is onze BKE-Direct training uitgegroeid tot een van onze meest geliefde trainingen in het hbo. Steeds vaker zien we echter dat er naast de complete BKE, ook behoefte is aan het verdiepen, verbreden of opfrissen van kennis op specifieke onderdelen. Daarom hebben we belangrijke onderwerpen uit onze BKE-training nu ook modulair vormgegeven. Deze modules kunnen zowel dienen als onderdelen voor een volledige BKE, als in elkaar grijpende puzzelstukjes, maar kunnen ook op zichzelf staan en dan verdiepend of verbredend werken, om daarmee de toetsprofessionaliteit van professionals en teams nog verder te verhogen en te verduurzamen.  

Denk hierbij aan modules als: 

– Van formatief evalueren naar summatief toetsen
– Het ontwikkelen van (single point) rubrics
– Formuleren van leeruitkomsten 
– Beoordelen van toetsing (van product, d.m.v. observatie en/of voeren van assessmentgesprekken) 

De verschillende onderdelen zijn los af te nemen en te volgen, en kunnen ook los gecertificeerd worden, zodat een combinatie van los afgenomen modules ook kan leiden tot een sluitende BKE-certificering. 

De Excellente Examencommissie 
Veel examencommissies hebben de ambitie om een excellente examencommissie te zijn. Ze zijn inmiddels een examencommissie die consistent en transparant haar taken vervult en verantwoordelijkheid neemt, en zij streven ernaar het hele proces van toetsing en examinering naar een hoger niveau te tillen. Bureau Lente kan voorzien in intervisie van de examencommissie, waarbij verdiepend wordt ingegaan op de eigen ingebrachte casuïstiek. Daarnaast kan Bureau Lente ook ingezet worden als ‘critical friend’ of als (extern) lid/voorzitter van de examencommissie.
Ook kan gedacht worden aan hulp bij het maken van een jaarverslag of een kwaliteitsborgingsplan, het opzetten van een onafhankelijke samenwerking tussen examencommissie en de opleiding/MT. 

Voor startende examencommissies en leden blijft uiteraard de Leergang Examencommissie een passende training. Zie hiervoor ook onze website.

SKE en BDB ook modulair
Ook voor de SKE en de BDB geldt dat onderdelen in modules los af te nemen zijn om te komen tot verbreden, verdiepen en opfrissen van kennis.  

Denk bijvoorbeeld aan SKE-modules als: 

– Analyseren en evalueren van de kwaliteit van het toetsbeleid, inclusief het maken van een verbeterplan; 
– Het implementeren van toetsbeleid en -visie;
– Ontwikkelen van een nieuw toetsprogramma.  

Of bij de BDB aan modules als: 

– Ontwikkelen van constructive alignment binnen een module; 
– Motiveren van studenten – evaluatie van de huidige en de gewenste situatie;
– Ontwikkelen en uitvoeren van een mix van activerende didactische werkvormen. 

Generiek of specifiek 
Verschillende van onze trainingen kunnen in meer generieke of juist meer specifieke vorm afgenomen worden. De training Inrichten van Effectieve Feedbackprocessen is bijvoorbeeld een training die zich in de brede zin richt op effectieve feedbackprocessen. Maar we hebben daarnaast ook een training die zich specifiek richt op het inrichten van effectieve peerfeedbackprocessen. Deze opzet is bij meerdere van onze trainingen mogelijk. 

Naast dit nieuwe modulaire aanbod en ons langer bestaande aanbod aan trainingen, introduceert Bureau Lente dit najaar nog een aantal andere nieuwe diensten voor het hbo, zoals: 

Onderzoek naar effecten van onderwijsinnovaties
Onderwijsinnovatie is in sommige opzichten een proces van trial & error. Zelfs als bepaalde innovaties zich al generiek hebben bewezen kan het nog gebeuren dat de resultaten in de praktijk binnen een instelling minder goed zichtbaar zijn of te wensen overlaten. Maar hoe krijg je daar alsnog goed inzicht in? Hoe weet je waar, wanneer en hoe je kunt of moet bijsturen?  Bureau Lente kan dan een onderzoek uitvoeren gericht op het zo goed mogelijk in beeld brengen van de effecten van onderwijsinnovaties. Maatwerkopdrachten volledig gericht op de specifieke situatie van de instelling, maar mét de bredere kennis zoals aanwezig binnen Bureau Lente. 

Procesbegeleiding en critical friend
Bureau Lente kan ook ingezet worden voor grotere en complexere vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen of verbeteren van het curriculum, het ontwikkelen en implementeren van een toetsvisie, het ontwikkelen van een opzet voor nieuwe opleidingen (bijvoorbeeld ter voorbereiding op de Toets Nieuwe Opleiding). Bij deze vraagstukken kan Bureau Lente ook een rol spelen als procesbegeleider en/of critical friend.  

Het opzetten en begeleiden van leernetwerken en -groepen rond specifieke thema’s 
Uit onderzoek is gebleken dat leernetwerken uiterst effectief zijn als gedurende langere tijd mensen in groepsverband kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Niet alleen binnen de eigen instelling, maar vooral ook in de interactie met andere hbo’s. Met ingang van dit najaar faciliteert en begeleidt Bureau Lente zulke thematische leergroepen.  De thema’s zowel als de groepen zullen afhankelijk van de vraag en de belangstelling worden samengesteld.   

Een nieuw schooljaar!  

Wij zijn er klaar voor en gaan graag met u in gesprek om te kijken op welke manier we ook uw instelling kunnen helpen het onderwijs, toetsen en examineren verder te professionaliseren!  

Een rugzak vol nieuwe trainingen voor ’t mbo!

Verbreden, verdiepen en opfrissen  

Het is september en iedereen staat weer in de startblokken voor een nieuw schooljaar! 

Geen beter moment, dachten wij bij Bureau Lente, om ook ons eigen aanbod aan trainingen, leergangen, workshops en adviesdiensten voor het mbo eens tegen het licht te houden. En niet voor niets. We hebben ons aanbod sterk vernieuwd én uitgebreid.
Zo kunnen we nog beter aansluiten op de de actuele ontwikkelingen in onderwijs, toetsing en examinering binnen het mbo.

Wat is er dan nieuw?
De afgelopen jaren is onze basistraining voor assessoren uitgegroeid tot een vaste waarde bij veel mbo-instellingen, om teams als geheel bij te scholen of om nieuwe docenten vertrouwd te maken met examineren. 

Daarnaast kennen de meeste scholen een cyclisch proces van het duurzaam verder professionaliseren van assessoren. Ook op dit terrein wordt Bureau Lente regelmatig gevraagd mee te denken met teamleiders, opleidingsmanagers, directeuren en hr-professionals. Vaak resulteert dit in maatwerk gericht op specifieke onderwerpen. Een deel van die modules maken we nu breder beschikbaar. 

Generiek en specifiek modulair 

Het was al mogelijk om van de basistraining voor assessoren niet de gehele PDCA te doen maar bijvoorbeeld te focussen op het aanleren van een specifieke beoordelingssystematiek (de Do-fase) of het waarom en de kaders van het beoordelen te behandelen (de Plan-fase). Die modulaire opbouw breiden we nu uit tot vervolgtrainingen die verbreden, opfrissen of verdiepen, en naadloos aansluiten op alle nieuwe mogelijke examenvormen en examenprocessen, zoals mogelijk gemaakt door het Onderzoekskader mbo 2021. 
Bijvoorbeeld:

Verbredende training: Formatief handelen in het examenproces 
Neem de situatie dat een team assessoren getraind is in het beoordelen van een praktijkassessment maar nu moet gaan werken met examens waarbij de student een portfolio opbouwt en gedurende de opleiding feedback krijgt op tussentijdse producten. Zo’n team assessoren weet wel hoe het eindproducten in het portfolio moet beoordelen, maar hoe ga je om met de tussentijdse producten? Waarschijnlijk wil je dan formatief beoordelen maar hoe doe je dat? Welke feedback geef je? Hoe kom je tot een goed effectief onderwijsproces met een correcte afsluiting? Kortom, hoe ga je om met formatief handelen en summatief beoordelen van het portfolio?  

Opfristraining: Check and Act assessor 
Of neem de situatie dat een team assessoren behoefte heeft aan het aanhalen van kennis rondom actuele ontwikkelingen in het mbo om hierover met elkaar in gesprek te blijven. Dan is een training gericht op de Check and Act fase van de PDCA gewenst. Hierbij kijken de assessoren terug en bepalen waar ze zichzelf nog kunnen verbeteren. Daarnaast worden de laatste actuele kaders van de Onderwijsinspectie en de eigen school en opleiding opgefrist.    

Verdiepende training: Vergroten interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
Soms ervaart een team dat niet alle assessoren allemaal op dezelfde manier beoordelen. Er is dan onduidelijkheid rondom proces, beoordelingscriteria en taken. Dan is kalibreren onder begeleiding en het eventueel aanhalen van de kaders nodig om met elkaar te werken aan eenduidige en betrouwbare beoordeling. Bijvoorbeeld via de training ‘Vergroten interbeoordelaarsbetrouwbaarheid’.  

Examencommissie 
De afgelopen jaren is onze Leergang Examencommissie uitgegroeid tot een van onze meest geliefde trainingen in het mbo. Steeds vaker zien we echter dat er naast de complete Leergang, ook hier behoefte is aan het verdiepen, verbreden of opfrissen van kennis op specifieke onderdelen.  

Excellente Examencommissie
Veel examencommissies hebben de ambitie om een excellente examencommissie te zijn. Ze willen consistent en transparant hun werk doen en het gehele proces van examinering fair en op hoog niveau vervullen. Voor hen hebben we belangrijke onderwerpen uit onze Leergang Examencommissie nu ook modulair beschikbaar. Deze trainingen kunnen op zichzelf staan en dan verdiepend of verbredend werken, om daarmee de toetsprofessionaliteit van examencommissies verder te verhogen en te verduurzamen.  

Voor die excellente examencommissie bieden we trainingen aan als:   

 • Anders verantwoorden en de examencommissie 
 • Grip krijgen op de taken en verantwoordelijkheden als gehele examencommissie
 • Ontwikkelen kwaliteitsborgingsplan 
 • Verhogen kwaliteit uitvoeren jaarplanning 
 • Formuleren kwaliteitsdoelen 
 • Schrijven jaarverslag 

Naast trainingen kan Bureau Lente ook voorzien in intervisie van de examencommissie, gebruikmakend van de eigen casuïstiek. Of kunnen we de examencommissie verder versterken middels teambuilding of door te functioneren als ‘critical friend’. Ook kan gedacht worden aan hulp bij het maken van een jaarverslag of het opzetten van een soepele samenwerking tussen examencommissie en de opleiding/MT.

Andere nieuwe diensten 
Naast de vernieuwde trainingsoplossingen introduceert Bureau Lente dit najaar nog een aantal andere nieuwe diensten. 

 1. Procesbegeleiding onderwijs & critical friend 
  Inmiddels heeft Bureau Lente veel ervaring met onderwijsontwikkeling en we worden dan ook regelmatig ingezet voor grotere en complexere vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen of verbeteren van het curriculum, het ontwikkelen en implementeren van een toetsvisie, het ontwikkelen van een opzet voor nieuwe opleidingen. Bij deze vraagstukken kan Bureau Lente een rol spelen worden als procesbegeleider en/of critical friend. 
 1. Het opzetten en begeleiden van leernetwerken en -groepen rond specifieke thema’s 
  Uit onderzoek is gebleken dat leernetwerken uiterst effectief zijn als gedurende langere tijd mensen in groepsverband kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Niet alleen binnen de eigen instelling, maar vooral ook in de interactie met andere professionals. Met ingang van dit najaar faciliteert en begeleidt Bureau Lente zulke thematische leergroepen. De thema’s zowel als de groepen zullen afhankelijk van de vraag en de belangstelling worden samengesteld.
 2. Formatief handelen, een effectief feedbackproces 
  Onder meer door de groeiende belangstelling voor en inzet van ‘Anders Verantwoorden’ krijgen docenten en slb’ers een steeds grotere rol als coach. Maar hoe word je zo’n coach, hoe geef je effectieve feedback, feedback met impact. Naast meer generieke technieken oefenen we hierbij ook gericht op het exameninstrument en/of wordt er aandacht besteed aan de inrichting van het onderwijsproces. 
 3. Onderzoek naar effecten van specifieke onderwijsinnovaties 
  Onderwijsinnovatie is in sommige opzichten een proces van trial & error. Zelfs als bepaalde innovaties zich al generiek hebben bewezen kan het nog gebeuren dat de resultaten in de praktijk binnen een instelling minder goed zichtbaar zijn of te wensen overlaten. Maar hoe krijg je daar alsnog goed inzicht in? Hoe weet je waar, wanneer en hoe je kunt of moet bijsturen?  Bureau Lente kan dan een onderzoek uitvoeren gericht op het zo goed mogelijk in beeld brengen van de effecten van onderwijsinnovaties.

Kortom: het wordt een mooi nieuw schooljaar!  

Wij zijn er klaar voor en gaan graag met u in gesprek om te kijken op welke manier we ook uw instelling kunnen helpen het onderwijs, toetsen en examineren verder te professionaliseren!