BKE nu ook in Open Inschrijving! 

Goed nieuws voor mensen die een BKE willen doen, maar niet kunnen aansluiten bij een interne groepstraining. Bureau Lente biedt nu ook BKE in Open Inschrijving!  

Een heel belangrijk onderdeel van al onze trainingen is de onderlinge interactie tussen de deelnemers. Het leren van en met elkaar, in leerteams, en het geven en ontvangen van elkaars feedback verhoogt immers de duurzaamheid van het geleerde.  

Daarnaast willen we ook graag maatwerk bieden en mensen zoveel mogelijk laten werken met concrete situaties, materialen en voorbeelden uit de eigen praktijk. Hierdoor kwamen we voor BKE-trainingen vaak automatisch uit op ‘in-school’ trainingen, met teams van dezelfde instelling.  

Maar het is natuurlijk lang niet altijd zo dat er meteen een groep compleet is om te trainen. Soms gaat het maar om een of twee personen. Daar hebben we nu een oplossing voor gevonden: Open Inschrijving.  

Het aantal keer dat we aanvragen van individuele deelnemers krijgen is nu zo regelmatig dat we groepen van 4-6 personen kunnen maken om met elkaar een BKE-training te doen. We kunnen dan nog steeds een bepaalde mate van individueel maatwerk garanderen, terwijl we tegelijkertijd de onderlinge interactie volop blijven benutten. De kwaliteit en de certificering is gegarandeerd en in plaats van portfolio’s werken we met ontwikkelde toetsen en worden de gemaakte keuzes in een criterium gericht interview onderbouwd.  

Nu al, net na de vakantie, hebben zich spontaan zes mensen gemeld, van verschillende scholen, die een BKE moeten halen. De eerste groep is dus bijna gevormd.  

We beginnen met onze BKE-training Open Inschrijving!  

Dus ben je iemand of ken je iemand die zo’n training wil volgen, neem contact met ons op, en wij zorgen dat het goed komt!  

Een rugzak vól nieuwe trainingen (en méér) voor het hbo

Verbreden, verdiepen en opfrissen  

Het is september en iedereen staat weer in de startblokken voor een nieuw schooljaar. Geen beter moment, dachten wij bij Bureau Lente, om ook ons eigen aanbod aan trainingen, leergangen, workshops en adviesdiensten voor het hbo eens tegen het licht te houden om nog beter aan te sluiten op de razendsnelle ontwikkelingen binnen het hbo.

Wat is er dan nieuw?

Duurzame toets- en onderwijsprofessionalisering dankzij modules 

De afgelopen jaren is onze BKE-Direct training uitgegroeid tot een van onze meest geliefde trainingen in het hbo. Steeds vaker zien we echter dat er naast de complete BKE, ook behoefte is aan het verdiepen, verbreden of opfrissen van kennis op specifieke onderdelen. Daarom hebben we belangrijke onderwerpen uit onze BKE-training nu ook modulair vormgegeven. Deze modules kunnen zowel dienen als onderdelen voor een volledige BKE, als in elkaar grijpende puzzelstukjes, maar kunnen ook op zichzelf staan en dan verdiepend of verbredend werken, om daarmee de toetsprofessionaliteit van professionals en teams nog verder te verhogen en te verduurzamen.  

Denk hierbij aan modules als: 

– Van formatief evalueren naar summatief toetsen
– Het ontwikkelen van (single point) rubrics
– Formuleren van leeruitkomsten 
– Beoordelen van toetsing (van product, d.m.v. observatie en/of voeren van assessmentgesprekken) 

De verschillende onderdelen zijn los af te nemen en te volgen, en kunnen ook los gecertificeerd worden, zodat een combinatie van los afgenomen modules ook kan leiden tot een sluitende BKE-certificering. 

De Excellente Examencommissie 
Veel examencommissies hebben de ambitie om een excellente examencommissie te zijn. Ze zijn inmiddels een examencommissie die consistent en transparant haar taken vervult en verantwoordelijkheid neemt, en zij streven ernaar het hele proces van toetsing en examinering naar een hoger niveau te tillen. Bureau Lente kan voorzien in intervisie van de examencommissie, waarbij verdiepend wordt ingegaan op de eigen ingebrachte casuïstiek. Daarnaast kan Bureau Lente ook ingezet worden als ‘critical friend’ of als (extern) lid/voorzitter van de examencommissie.
Ook kan gedacht worden aan hulp bij het maken van een jaarverslag of een kwaliteitsborgingsplan, het opzetten van een onafhankelijke samenwerking tussen examencommissie en de opleiding/MT. 

Voor startende examencommissies en leden blijft uiteraard de Leergang Examencommissie een passende training. Zie hiervoor ook onze website.

SKE en BDB ook modulair
Ook voor de SKE en de BDB geldt dat onderdelen in modules los af te nemen zijn om te komen tot verbreden, verdiepen en opfrissen van kennis.  

Denk bijvoorbeeld aan SKE-modules als: 

– Analyseren en evalueren van de kwaliteit van het toetsbeleid, inclusief het maken van een verbeterplan; 
– Het implementeren van toetsbeleid en -visie;
– Ontwikkelen van een nieuw toetsprogramma.  

Of bij de BDB aan modules als: 

– Ontwikkelen van constructive alignment binnen een module; 
– Motiveren van studenten – evaluatie van de huidige en de gewenste situatie;
– Ontwikkelen en uitvoeren van een mix van activerende didactische werkvormen. 

Generiek of specifiek 
Verschillende van onze trainingen kunnen in meer generieke of juist meer specifieke vorm afgenomen worden. De training Inrichten van Effectieve Feedbackprocessen is bijvoorbeeld een training die zich in de brede zin richt op effectieve feedbackprocessen. Maar we hebben daarnaast ook een training die zich specifiek richt op het inrichten van effectieve peerfeedbackprocessen. Deze opzet is bij meerdere van onze trainingen mogelijk. 

Naast dit nieuwe modulaire aanbod en ons langer bestaande aanbod aan trainingen, introduceert Bureau Lente dit najaar nog een aantal andere nieuwe diensten voor het hbo, zoals: 

Onderzoek naar effecten van onderwijsinnovaties
Onderwijsinnovatie is in sommige opzichten een proces van trial & error. Zelfs als bepaalde innovaties zich al generiek hebben bewezen kan het nog gebeuren dat de resultaten in de praktijk binnen een instelling minder goed zichtbaar zijn of te wensen overlaten. Maar hoe krijg je daar alsnog goed inzicht in? Hoe weet je waar, wanneer en hoe je kunt of moet bijsturen?  Bureau Lente kan dan een onderzoek uitvoeren gericht op het zo goed mogelijk in beeld brengen van de effecten van onderwijsinnovaties. Maatwerkopdrachten volledig gericht op de specifieke situatie van de instelling, maar mét de bredere kennis zoals aanwezig binnen Bureau Lente. 

Procesbegeleiding en critical friend
Bureau Lente kan ook ingezet worden voor grotere en complexere vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen of verbeteren van het curriculum, het ontwikkelen en implementeren van een toetsvisie, het ontwikkelen van een opzet voor nieuwe opleidingen (bijvoorbeeld ter voorbereiding op de Toets Nieuwe Opleiding). Bij deze vraagstukken kan Bureau Lente ook een rol spelen als procesbegeleider en/of critical friend.  

Het opzetten en begeleiden van leernetwerken en -groepen rond specifieke thema’s 
Uit onderzoek is gebleken dat leernetwerken uiterst effectief zijn als gedurende langere tijd mensen in groepsverband kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Niet alleen binnen de eigen instelling, maar vooral ook in de interactie met andere hbo’s. Met ingang van dit najaar faciliteert en begeleidt Bureau Lente zulke thematische leergroepen.  De thema’s zowel als de groepen zullen afhankelijk van de vraag en de belangstelling worden samengesteld.   

Een nieuw schooljaar!  

Wij zijn er klaar voor en gaan graag met u in gesprek om te kijken op welke manier we ook uw instelling kunnen helpen het onderwijs, toetsen en examineren verder te professionaliseren!  

Een rugzak vol nieuwe trainingen voor ’t mbo!

Verbreden, verdiepen en opfrissen  

Het is september en iedereen staat weer in de startblokken voor een nieuw schooljaar! 

Geen beter moment, dachten wij bij Bureau Lente, om ook ons eigen aanbod aan trainingen, leergangen, workshops en adviesdiensten voor het mbo eens tegen het licht te houden. En niet voor niets. We hebben ons aanbod sterk vernieuwd én uitgebreid.
Zo kunnen we nog beter aansluiten op de de actuele ontwikkelingen in onderwijs, toetsing en examinering binnen het mbo.

Wat is er dan nieuw?
De afgelopen jaren is onze basistraining voor assessoren uitgegroeid tot een vaste waarde bij veel mbo-instellingen, om teams als geheel bij te scholen of om nieuwe docenten vertrouwd te maken met examineren. 

Daarnaast kennen de meeste scholen een cyclisch proces van het duurzaam verder professionaliseren van assessoren. Ook op dit terrein wordt Bureau Lente regelmatig gevraagd mee te denken met teamleiders, opleidingsmanagers, directeuren en hr-professionals. Vaak resulteert dit in maatwerk gericht op specifieke onderwerpen. Een deel van die modules maken we nu breder beschikbaar. 

Generiek en specifiek modulair 

Het was al mogelijk om van de basistraining voor assessoren niet de gehele PDCA te doen maar bijvoorbeeld te focussen op het aanleren van een specifieke beoordelingssystematiek (de Do-fase) of het waarom en de kaders van het beoordelen te behandelen (de Plan-fase). Die modulaire opbouw breiden we nu uit tot vervolgtrainingen die verbreden, opfrissen of verdiepen, en naadloos aansluiten op alle nieuwe mogelijke examenvormen en examenprocessen, zoals mogelijk gemaakt door het Onderzoekskader mbo 2021. 
Bijvoorbeeld:

Verbredende training: Formatief handelen in het examenproces 
Neem de situatie dat een team assessoren getraind is in het beoordelen van een praktijkassessment maar nu moet gaan werken met examens waarbij de student een portfolio opbouwt en gedurende de opleiding feedback krijgt op tussentijdse producten. Zo’n team assessoren weet wel hoe het eindproducten in het portfolio moet beoordelen, maar hoe ga je om met de tussentijdse producten? Waarschijnlijk wil je dan formatief beoordelen maar hoe doe je dat? Welke feedback geef je? Hoe kom je tot een goed effectief onderwijsproces met een correcte afsluiting? Kortom, hoe ga je om met formatief handelen en summatief beoordelen van het portfolio?  

Opfristraining: Check and Act assessor 
Of neem de situatie dat een team assessoren behoefte heeft aan het aanhalen van kennis rondom actuele ontwikkelingen in het mbo om hierover met elkaar in gesprek te blijven. Dan is een training gericht op de Check and Act fase van de PDCA gewenst. Hierbij kijken de assessoren terug en bepalen waar ze zichzelf nog kunnen verbeteren. Daarnaast worden de laatste actuele kaders van de Onderwijsinspectie en de eigen school en opleiding opgefrist.    

Verdiepende training: Vergroten interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
Soms ervaart een team dat niet alle assessoren allemaal op dezelfde manier beoordelen. Er is dan onduidelijkheid rondom proces, beoordelingscriteria en taken. Dan is kalibreren onder begeleiding en het eventueel aanhalen van de kaders nodig om met elkaar te werken aan eenduidige en betrouwbare beoordeling. Bijvoorbeeld via de training ‘Vergroten interbeoordelaarsbetrouwbaarheid’.  

Examencommissie 
De afgelopen jaren is onze Leergang Examencommissie uitgegroeid tot een van onze meest geliefde trainingen in het mbo. Steeds vaker zien we echter dat er naast de complete Leergang, ook hier behoefte is aan het verdiepen, verbreden of opfrissen van kennis op specifieke onderdelen.  

Excellente Examencommissie
Veel examencommissies hebben de ambitie om een excellente examencommissie te zijn. Ze willen consistent en transparant hun werk doen en het gehele proces van examinering fair en op hoog niveau vervullen. Voor hen hebben we belangrijke onderwerpen uit onze Leergang Examencommissie nu ook modulair beschikbaar. Deze trainingen kunnen op zichzelf staan en dan verdiepend of verbredend werken, om daarmee de toetsprofessionaliteit van examencommissies verder te verhogen en te verduurzamen.  

Voor die excellente examencommissie bieden we trainingen aan als:   

 • Anders verantwoorden en de examencommissie 
 • Grip krijgen op de taken en verantwoordelijkheden als gehele examencommissie
 • Ontwikkelen kwaliteitsborgingsplan 
 • Verhogen kwaliteit uitvoeren jaarplanning 
 • Formuleren kwaliteitsdoelen 
 • Schrijven jaarverslag 

Naast trainingen kan Bureau Lente ook voorzien in intervisie van de examencommissie, gebruikmakend van de eigen casuïstiek. Of kunnen we de examencommissie verder versterken middels teambuilding of door te functioneren als ‘critical friend’. Ook kan gedacht worden aan hulp bij het maken van een jaarverslag of het opzetten van een soepele samenwerking tussen examencommissie en de opleiding/MT.

Andere nieuwe diensten 
Naast de vernieuwde trainingsoplossingen introduceert Bureau Lente dit najaar nog een aantal andere nieuwe diensten. 

 1. Procesbegeleiding onderwijs & critical friend 
  Inmiddels heeft Bureau Lente veel ervaring met onderwijsontwikkeling en we worden dan ook regelmatig ingezet voor grotere en complexere vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen of verbeteren van het curriculum, het ontwikkelen en implementeren van een toetsvisie, het ontwikkelen van een opzet voor nieuwe opleidingen. Bij deze vraagstukken kan Bureau Lente een rol spelen worden als procesbegeleider en/of critical friend. 
 1. Het opzetten en begeleiden van leernetwerken en -groepen rond specifieke thema’s 
  Uit onderzoek is gebleken dat leernetwerken uiterst effectief zijn als gedurende langere tijd mensen in groepsverband kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Niet alleen binnen de eigen instelling, maar vooral ook in de interactie met andere professionals. Met ingang van dit najaar faciliteert en begeleidt Bureau Lente zulke thematische leergroepen. De thema’s zowel als de groepen zullen afhankelijk van de vraag en de belangstelling worden samengesteld.
 2. Formatief handelen, een effectief feedbackproces 
  Onder meer door de groeiende belangstelling voor en inzet van ‘Anders Verantwoorden’ krijgen docenten en slb’ers een steeds grotere rol als coach. Maar hoe word je zo’n coach, hoe geef je effectieve feedback, feedback met impact. Naast meer generieke technieken oefenen we hierbij ook gericht op het exameninstrument en/of wordt er aandacht besteed aan de inrichting van het onderwijsproces. 
 3. Onderzoek naar effecten van specifieke onderwijsinnovaties 
  Onderwijsinnovatie is in sommige opzichten een proces van trial & error. Zelfs als bepaalde innovaties zich al generiek hebben bewezen kan het nog gebeuren dat de resultaten in de praktijk binnen een instelling minder goed zichtbaar zijn of te wensen overlaten. Maar hoe krijg je daar alsnog goed inzicht in? Hoe weet je waar, wanneer en hoe je kunt of moet bijsturen?  Bureau Lente kan dan een onderzoek uitvoeren gericht op het zo goed mogelijk in beeld brengen van de effecten van onderwijsinnovaties.

Kortom: het wordt een mooi nieuw schooljaar!  

Wij zijn er klaar voor en gaan graag met u in gesprek om te kijken op welke manier we ook uw instelling kunnen helpen het onderwijs, toetsen en examineren verder te professionaliseren!  

Vijf meerwaarde(s) van samenwerkend leren

Samenwerkend leren

Afgelopen jaar besloten we dat ons BKE-traject eigenlijk een naam verdiende die de lading beter dekte. Het werd ‘BKE-Direct’ onder meer vanwege de compacte en efficiënte vorm van de training. De training heeft zich in de afgelopen jaren veelvuldig bewezen en wordt steevast hoog beoordeeld door de deelnemers, zowel op inhoud als vorm.

Binnen BKE-Direct vormen de deelnemende docenten met elkaar leerteams waarin ze elkaars sociaal kapitaal leren kennen, laagdrempelig samenwerken en van elkaar leren.

Docenten werken in de leerteams aan hun eigen toetsen en worden al gedurende deze werkzaamheden beoordeeld en gecertificeerd. Zo worden ze aantoonbaar BKE-toetsbekwaam op de kwaliteitseisen terwijl ze tegelijkertijd een toets ontwikkelen die inzetbaar is in hun eigen professionele praktijk. Win-win!

Om de opgedane kennis en vaardigheid uit de training vervolgens extra te verduurzamen, wordt BKE-Direct afgesloten met een kennisdeling waarin de docenten thema’s rondom de toetscyclus en hun eigen toets met elkaar en met andere belanghebbenden delen.

De meerwaarde van samenwerkend leren tijdens BKE-Direct

 1. De waarde van beoordelen tijdens het proces
  In de BKE-Direct ga je direct aan de slag met je eigen toetsen. De verantwoording van keuzes gedurende alle fases van de toetscyclus doorloop je tijdens de training. Je toont dus tijdens de training je toetsbekwaamheid aan.
 2. De waarde van samenwerking met andere collega’s in een netwerk
  Doordat je in de groep samenwerkt met de andere collega’s, krijgt je een veel bredere kijk op de zaken die spelen.  Gezamenlijk ben je in gesprek over de opleiding en de toetsing die daarin plaatsvindt.
 3. De waarde van deze trainingsvorm
  Erg enthousiast zijn de deelnemers ook over de praktische bruikbaarheid.  We laten deelnemers in dit traject alleen werken aan iets wat van waarde voor ze is.  Het is daardoor zinvol. De toets waaraan je werkt is de toets die je nodig hebt en die je ook meteen kunt gaan gebruiken.
 4. Gemeenschappelijke waarde
  Door tijdens de training intensief met elkaar samen te werken en kennis, ervaringen en visies uit te wisselen, ben je beter in staat om je los te trekken van de waan van de dag en echt stil te staan bij een gedeelde visie. Zo weten de deelnemers collectief weer wat de juiste stappen zijn en kunnen ze elkaar daar scherp in houden.
 5. De waarde van kennisdeling
  Vooral het samenwerkende en samen-lerende aspect is de grote kracht van BKE-Direct, want daardoor betrek je mensen heel nadrukkelijk bij de inhoud en kan al aanwezige kennis veel beter worden gedeeld. Door de kennisdeling, waarin je belangrijke ontwikkelingen m.b.t. tot jouw toets deelt met anderen (bijvoorbeeld de curriculumcommissie, examencommissie, toetscommissie, vakgroep, etc.) ontstaat een discussie of gemeenschappelijke taal en denkwijze rondom toetsing.
  Niet zelden blijken die uitkomsten dan vervolgens ook breder inzetbaar binnen de school.

BKE-Direct bij ad PEP InHolland

Weer een hele inspirerende BKE-Direct afgerond! De docenten van de Ad PEP Inholland hebben gisteren hun BKE met een hele waardevolle en inspirerende kennisdeling afgerond. Niet alleen hebben ze aan hun eigen toetsing gewerkt, de groep heeft ook naar het hele toetsprogramma, de aansluiting van leeruitkomsten en de gevolgen voor het onderwijs gekeken. Gefeliciteerd iedereen en bedankt voor jullie geweldige enthousiasme!