Een rugzak vol nieuwe trainingen voor ’t mbo!

Verbreden, verdiepen en opfrissen  

Het is september en iedereen staat weer in de startblokken voor een nieuw schooljaar! 

Geen beter moment, dachten wij bij Bureau Lente, om ook ons eigen aanbod aan trainingen, leergangen, workshops en adviesdiensten voor het mbo eens tegen het licht te houden. En niet voor niets. We hebben ons aanbod sterk vernieuwd én uitgebreid.
Zo kunnen we nog beter aansluiten op de de actuele ontwikkelingen in onderwijs, toetsing en examinering binnen het mbo.

Wat is er dan nieuw?
De afgelopen jaren is onze basistraining voor assessoren uitgegroeid tot een vaste waarde bij veel mbo-instellingen, om teams als geheel bij te scholen of om nieuwe docenten vertrouwd te maken met examineren. 

Daarnaast kennen de meeste scholen een cyclisch proces van het duurzaam verder professionaliseren van assessoren. Ook op dit terrein wordt Bureau Lente regelmatig gevraagd mee te denken met teamleiders, opleidingsmanagers, directeuren en hr-professionals. Vaak resulteert dit in maatwerk gericht op specifieke onderwerpen. Een deel van die modules maken we nu breder beschikbaar. 

Generiek en specifiek modulair 

Het was al mogelijk om van de basistraining voor assessoren niet de gehele PDCA te doen maar bijvoorbeeld te focussen op het aanleren van een specifieke beoordelingssystematiek (de Do-fase) of het waarom en de kaders van het beoordelen te behandelen (de Plan-fase). Die modulaire opbouw breiden we nu uit tot vervolgtrainingen die verbreden, opfrissen of verdiepen, en naadloos aansluiten op alle nieuwe mogelijke examenvormen en examenprocessen, zoals mogelijk gemaakt door het Onderzoekskader mbo 2021. 
Bijvoorbeeld:

Verbredende training: Formatief handelen in het examenproces 
Neem de situatie dat een team assessoren getraind is in het beoordelen van een praktijkassessment maar nu moet gaan werken met examens waarbij de student een portfolio opbouwt en gedurende de opleiding feedback krijgt op tussentijdse producten. Zo’n team assessoren weet wel hoe het eindproducten in het portfolio moet beoordelen, maar hoe ga je om met de tussentijdse producten? Waarschijnlijk wil je dan formatief beoordelen maar hoe doe je dat? Welke feedback geef je? Hoe kom je tot een goed effectief onderwijsproces met een correcte afsluiting? Kortom, hoe ga je om met formatief handelen en summatief beoordelen van het portfolio?  

Opfristraining: Check and Act assessor 
Of neem de situatie dat een team assessoren behoefte heeft aan het aanhalen van kennis rondom actuele ontwikkelingen in het mbo om hierover met elkaar in gesprek te blijven. Dan is een training gericht op de Check and Act fase van de PDCA gewenst. Hierbij kijken de assessoren terug en bepalen waar ze zichzelf nog kunnen verbeteren. Daarnaast worden de laatste actuele kaders van de Onderwijsinspectie en de eigen school en opleiding opgefrist.    

Verdiepende training: Vergroten interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
Soms ervaart een team dat niet alle assessoren allemaal op dezelfde manier beoordelen. Er is dan onduidelijkheid rondom proces, beoordelingscriteria en taken. Dan is kalibreren onder begeleiding en het eventueel aanhalen van de kaders nodig om met elkaar te werken aan eenduidige en betrouwbare beoordeling. Bijvoorbeeld via de training ‘Vergroten interbeoordelaarsbetrouwbaarheid’.  

Examencommissie 
De afgelopen jaren is onze Leergang Examencommissie uitgegroeid tot een van onze meest geliefde trainingen in het mbo. Steeds vaker zien we echter dat er naast de complete Leergang, ook hier behoefte is aan het verdiepen, verbreden of opfrissen van kennis op specifieke onderdelen.  

Excellente Examencommissie
Veel examencommissies hebben de ambitie om een excellente examencommissie te zijn. Ze willen consistent en transparant hun werk doen en het gehele proces van examinering fair en op hoog niveau vervullen. Voor hen hebben we belangrijke onderwerpen uit onze Leergang Examencommissie nu ook modulair beschikbaar. Deze trainingen kunnen op zichzelf staan en dan verdiepend of verbredend werken, om daarmee de toetsprofessionaliteit van examencommissies verder te verhogen en te verduurzamen.  

Voor die excellente examencommissie bieden we trainingen aan als:   

 • Anders verantwoorden en de examencommissie 
 • Grip krijgen op de taken en verantwoordelijkheden als gehele examencommissie
 • Ontwikkelen kwaliteitsborgingsplan 
 • Verhogen kwaliteit uitvoeren jaarplanning 
 • Formuleren kwaliteitsdoelen 
 • Schrijven jaarverslag 

Naast trainingen kan Bureau Lente ook voorzien in intervisie van de examencommissie, gebruikmakend van de eigen casuïstiek. Of kunnen we de examencommissie verder versterken middels teambuilding of door te functioneren als ‘critical friend’. Ook kan gedacht worden aan hulp bij het maken van een jaarverslag of het opzetten van een soepele samenwerking tussen examencommissie en de opleiding/MT.

Andere nieuwe diensten 
Naast de vernieuwde trainingsoplossingen introduceert Bureau Lente dit najaar nog een aantal andere nieuwe diensten. 

 1. Procesbegeleiding onderwijs & critical friend 
  Inmiddels heeft Bureau Lente veel ervaring met onderwijsontwikkeling en we worden dan ook regelmatig ingezet voor grotere en complexere vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen of verbeteren van het curriculum, het ontwikkelen en implementeren van een toetsvisie, het ontwikkelen van een opzet voor nieuwe opleidingen. Bij deze vraagstukken kan Bureau Lente een rol spelen worden als procesbegeleider en/of critical friend. 
 1. Het opzetten en begeleiden van leernetwerken en -groepen rond specifieke thema’s 
  Uit onderzoek is gebleken dat leernetwerken uiterst effectief zijn als gedurende langere tijd mensen in groepsverband kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Niet alleen binnen de eigen instelling, maar vooral ook in de interactie met andere professionals. Met ingang van dit najaar faciliteert en begeleidt Bureau Lente zulke thematische leergroepen. De thema’s zowel als de groepen zullen afhankelijk van de vraag en de belangstelling worden samengesteld.
 2. Formatief handelen, een effectief feedbackproces 
  Onder meer door de groeiende belangstelling voor en inzet van ‘Anders Verantwoorden’ krijgen docenten en slb’ers een steeds grotere rol als coach. Maar hoe word je zo’n coach, hoe geef je effectieve feedback, feedback met impact. Naast meer generieke technieken oefenen we hierbij ook gericht op het exameninstrument en/of wordt er aandacht besteed aan de inrichting van het onderwijsproces. 
 3. Onderzoek naar effecten van specifieke onderwijsinnovaties 
  Onderwijsinnovatie is in sommige opzichten een proces van trial & error. Zelfs als bepaalde innovaties zich al generiek hebben bewezen kan het nog gebeuren dat de resultaten in de praktijk binnen een instelling minder goed zichtbaar zijn of te wensen overlaten. Maar hoe krijg je daar alsnog goed inzicht in? Hoe weet je waar, wanneer en hoe je kunt of moet bijsturen?  Bureau Lente kan dan een onderzoek uitvoeren gericht op het zo goed mogelijk in beeld brengen van de effecten van onderwijsinnovaties.

Kortom: het wordt een mooi nieuw schooljaar!  

Wij zijn er klaar voor en gaan graag met u in gesprek om te kijken op welke manier we ook uw instelling kunnen helpen het onderwijs, toetsen en examineren verder te professionaliseren!