Bureau Lente onderzoekt Staat van Examencommissie mbo en hbo (1)

De ene examencommissie is de andere niet. Zo blijkt uit een recente steekproef onder hbo’s en mbo’s. Onder de naam ‘De Staat van de Examencommissie’ (infographic) heeft Bureau Lente, adviesbureau op het gebied van onderwijsontwikkeling, toetsing en examinering, 26 examencommissies uit hbo en mbo gevraagd naar hun manier van werken, samenstelling, werkdruk, taken en uitdagingen.

Hogere werklast in mbo
Meest opvallende uitkomst: leden van examencommissies in het mbo lijken een hogere werklast te hebben dan die in het hbo, hetgeen tot uiting komt in vergadertijd, aantal studenten per lid van de commissie en beschikbare fte’s per 1000 studenten. Toch geven mbo-examencommissies vaker aan, alle wettelijke taken in de beschikbare tijd te kunnen uitvoeren. Overeenkomsten zijn er ook: het overgrote deel van de examencommissies in beide segmenten geeft aan minder dan 3 jaar in de huidige samenstelling te opereren. Een derde zelfs minder dan een jaar.

Samenstelling
In totaal hebben 26 examencommissies aan de inventarisatie deelgenomen,9 uit het hbo en 17 uit het mbo. De gemiddelde examencommissie in het hbo telt 6 leden terwijl dit in het mbo op bijna 10 ligt. Voor beide groepen geldt dat de verdeling man/vrouw nagenoeg gelijk is. In het hbo is 49% vrouw en in het mbo 52%. De gemiddelde leeftijd is eveneens nagenoeg identiek: 47 jaar in het mbo tegen 48 jaar in het hbo.

Infographic Staat van de Examencommissie

Binnen het hbo is 82% van de examencommissie ook docent, in het mbo is dat iets meer dan de helft (52%). Tegelijkertijd heeft in het hbo geen enkele directeur zitting in de ondervraagde examencommissies, terwijl 30% van de mbo’s wel een directeur in de gelederen heeft. Ook managers vinden we nauwelijks in het hbo, terwijl ongeveer de helft van de mbo-commissies managers bevat. Zij maken 19% van het totaal aantal commissieleden in het mbo uit.
In het hbo heeft geen enkele commissie een lid uit de beroepspraktijk, terwijl in het mbo vrijwel elke examencommissie gemiddeld 2 leden uit de beroepspraktijk telt.

“We zien bij de examencommissies waar wij mee werken dat in het mbo het extern lid doorgaans iemand uit de beroepspraktijk is, terwijl dat in hbo niet of nauwelijks gebeurt. Daar wordt het extern lid vaak ingevuld vanuit een andere opleiding of school”, zegt Jeanne Hup van Bureau Lente.