MBO als Speelveld voor Anders Verantwoorden (én feedback!)

Afgelopen vrijdag, 16 juni, waren Gijs en ik bij de conferentie ‘MBO als speelveld’, georganiseerd door de projecten van de MBO Raad. Een speels thema met, zoals beloofd, een gevarieerd programma met sprekers en workshops. Twee van de sessies die onze speciale belangstelling hadden, gingen over ontwikkelingen rondom het Anders Verantwoorden van het diplomabesluit. Een onderwerp dat bijna al onze klanten in het mbo wel op een of andere manier bezighoudt, niet in het minst doordat er nog wel wat haken & ogen aan zitten, zodat nog niet iedereen er even makkelijk mee aan de slag kan.

Feedback
Bij het anders verantwoorden is vooral een hele belangrijke rol weggelegd voor feedback. Zowel het geven als het ontvangen van feedback zijn essentieel om te kunnen komen tot andere manieren om het diplomabesluit te verantwoorden. Dit vraagt om een bepaalde mate van ‘feedbackgeletterdheid’. De meerwaarde van feedback kan alleen worden gerealiseerd als alle betrokken partijen zich goed bewust zijn van de processen, van de impact en van de specifieke vaardigheden die dit vraagt. De onderwijsteams zelf moeten feedbackgeletterd zijn om niet alleen feedback te kunnen geven, maar ook studenten te enthousiasmeren en in staat te stellen de feedback te benutten om hun eigen kennis en vaardigheden te vergroten.

We gaan dan van feedback als product naar feedback als proces, waarbij studenten actief betrokken zijn bij het zoeken, verwerken en gebruiken van feedback.

Studenten leren niet door ze enkel feedback te geven, zelfs niet als je het herhaaldelijk op de meest vriendelijk mogelijke manier meedeelt. Het geven én ontvangen van feedback is meer dan een product in de vorm van ingevulde formulieren. Feedback is een proces waar een gedegen ontwerp aan ten grondslag dient te liggen.

En dat vraagt de nodige training en coaching van alle partijen. De docent moet een rol als coach gaan vervullen. Daarnaast zijn er natuurlijk nog meer uitdagingen, zoals bijvoorbeeld voor de examencommissie, die de resultaten moet kunnen borgen en goed helder moet hebben waarop gelet moet worden.

Speelveld is niet hetzelfde als speeltuin
Kortom: het belang van goede feedback voor Anders Verantwoorden kán niet overschat worden. Maar er komt natuurlijk nog veel meer kijken bij een verantwoorde invoering ervan. MBO als speelveld is prima, maar MBO als speeltuin, daar hebben we meer moeite mee…

Op ons aankomende Lustrum-evenement, op 2 november zullen we uitgebreid aandacht besteden aan dit onderwerp!