Taakinvulling en ondersteuning examencommissie (3)

Onder de naam ‘De Staat van de Examencommissie’ heeft Bureau Lente, adviesbureau op het gebied van onderwijsontwikkeling, toetsing en examinering, 26 examencommissies uit hbo en mbo gevraagd naar hun manier van werken, samenstelling, werkdruk, taken en uitdagingen. Dit is het derde blog van een serie van 3. Hier vindt u blog 1 en blog 2.

Taakinvulling
“Opvallend is dat bij het hbo er maar 1 commissie is (van de 9 respondenten), die meldt alle taken in de beschikbare tijd te kunnen uitvoeren. Terwijl in het mbo meer dan de helft (53%) zegt voldoende tijd te hebben voor alle taken”, zegt Jeanne Hup.

De examencommissies is ook gevraagd de vier taken te selecteren waar ze het merendeel van hun tijd aan besteden. De top twee was in alle examencommissies: kwaliteitsborging en daarnaast het behandelen van verzoeken en vrijstellingen. Daarnaast werd in het hbo het behandelen van klachten en bezwaren door alle commissies genoemd. Terwijl dit bij de examencommissies in het mbo door minder dan 30% genoemd wordt.  

“Dit is logisch”, zegt Monique Bulle, ”omdat in het mbo de examencommissie zich uitsluitend bezighoudt met de examinering aan het eind van de opleiding, terwijl in het hbo de toetsing gedurende de gehele studie studiepunten oplevert. Studenten kunnen dus op veel meer momenten een klacht of bezwaar indienen.”

“Opmerkelijk is dan wel dat de Kwaliteitsborging van Examinering vervolgens ook het meest genoemd wordt als taak waar te weinig tijd voor is: maar liefst 11 keer, waarvan 6 keer in het hbo, ofwel bij 2/3 van de examencommissies in het hbo.”

Ondersteuning
Examencommissies, tenslotte, worden in het hbo in de meeste gevallen ondersteund door de administratie of door een ambtelijk secretaris (elk door 2/3 van de commissies genoemd) In het mbo spelen vooral het examenbureau (76%) en de vaststeladviescommissie (71%) een belangrijke rol. De toetscommissie speelt bij 33% van de hbo-commissies een ondersteunende rol, terwijl deze in het mbo maar door 12% van de commissies genoemd wordt.

“In het mbo zien we dat kwaliteitsborging binnen examencommissies sterk aan belang wint, terwijl we bij het hbo vaak zien dat er daarvoor een ondersteunende toetscommissie wordt opgericht’, zegt Monique Bulle.

‘Ofschoon de steekproefgrootte te beperkt is om heel verstrekkende conclusies te trekken, denken we dat deze momentopname al een behoorlijk beeld geeft van de verschillen en overeenkomsten tussen examencommissies in het mbo en hbo. We zullen het onderzoek zeker herhalen en liefst ook verder uitbreiden”, besluit Monique Bulle.

Infographic Staat van Examencommissie 2